Adatkezelési nyilatkozat

A Palánta Általános Iskola, mint adatkezelő, ezúton ismerteti a tájékozódó kérdőívet kitöltő érdeklődőket, az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az Érintett/érdeklődők jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Fogalmak

Érintett/érdeklődő: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett/érdeklődő) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az Érintett/érdeklődőre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintett/érdeklődővel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

hozzájárulás: az Érintett/érdeklődő kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

tiltakozás: az Érintett/érdeklődő, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintett/érdeklődővel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Honlap: www.palanta.hu

Az Érintett/érdeklődő a tájékozódó kérdőív kitöltésével elfogadja az Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

3. A Palánta Általános Iskola adatai, elérhetősége

Név: Piliscsabai Palánta Általános Iskola

Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 5.

Igazgató neve: Esztergomi Katalin

OM azonosító szám: 032465

Elektronikus levélcím: titkarsag@palanta.hu

Telefonszám: 06-26-374-457

4. Kezelt adatok

4.1. A tájékozódó kérdőív során megadott adatok

A tájékozódó kérdőív kitöltése elektronikus úton vagy papír alapon történik, melynek során az Érintett/érdeklődő az adott űrlapon feltüntetett személyes adatait, valamint a kérdőívben feltett kérdésekre adott válaszokat köteles megadni a Palánta Általános Iskola részére.

4.2 Postai és elektronikus levélcímek felhasználása

A Palánta Általános Iskola az általa kezelt levélcímeket csak az intézmény által nyújtott programok küldésére és csak az Érintett/érdeklődővel történő kapcsolattartásra használja fel, azt harmadik személynek nem adja ki.

5. Adatkezelés célja

A Palánta Általános Iskola az Érintett/érdeklődő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az ismerkedés, beazonosítás, kapcsolattartás érdekében tárolja és kezeli.

A megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett/érdeklődő előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Palánta Általános Iskola az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintett/érdeklődőt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a tájékozódó kérdőív használóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett/érdeklődő kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a tájékozódó kérdőív kitöltése során közölt személyes adataik, a kérdőívben feltett kérdésekre adott válaszaik felhasználásra kerüljenek.

A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett/érdeklődő felel. Bármely Érintett/érdeklődő e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő tölti ki a tájékoztató kérdőívet. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett /érdeklődőt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

7. Érintett/érdeklődő jogai

7.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett/érdeklődő bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Palánta Általános Iskola által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Palánta Általános Iskola az Érintett/érdeklődő kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett/érdeklődő személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Palánta Általános Iskola a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Érintett/érdeklődő bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Palánta Általános Iskola munkatársához fordulhat a titkarsag@palanta.hu megjelölt elérhetőségeken keresztül.

A Palánta Általános Iskola az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett/érdeklődő tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett/érdeklődő személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintett/érdeklődők körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7.2. Az adatok törléséhez, zárolásához, helyesbítéséhez való jog

Az Érintett/érdeklődő bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. A Palánta Általános Iskola a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók.

Az Érintett/érdeklődő kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Palánta Általános Iskola zárolja a személyes adatot, ha az Érintett/érdeklődő ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett/érdeklődő jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintett/érdeklődő, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett/érdeklődő jogos érdekét nem sérti.

Ha az Palánta Általános Iskola az Érintett/érdeklődő helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

7.3 Érintett/érdeklődő tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett/érdeklődő tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Palánta Általános Iskola a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7.4 Az Érintett/érdeklődő jogérvényesítési lehetőségei

Az Érintett/érdeklődő bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Palánta Általános Iskolától a személyi adatainak kezelésére vonatkozóan, az alábbi elérhetőségeken:

Levelezési cím: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 5.

Email: titkarsag@palanta.hu

Telefon: +36 26 374 457

Az Érintett/érdeklődő az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013 évi V. törvény) alapján

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy

Bíróság előtt érvényesítheti jogait. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

TÁJÉKOZTATÁS A VOLT PALÁNTÁS SZÜLŐK ELÉRHETŐSÉGEINEK ADATKEZELÉSÉRŐL

A Piliscsabai Palánta Általános Iskola és a Piliscsabai Iskolaalapító Egyesület (a továbbiakban: Adatkezelő), mint Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelése tárgyában az Érintettnek az alábbi tájékoztatást nyújtja:

1. A kezelt személyes adatok köre

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

2. Az adatkezelés jogalapja

2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve az érintett hozzájárulása. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.

3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a jogviszony ideje alatt a törvényes előírásoknak való megfelelés volt. A jogviszony megszűnését követően a volt Palántások lakcímét/e-mail címét az Érintettek beleegyezése esetén a közösségi információk eljuttatása és kérése, és a kapcsolattartás céljából kívánjuk őrizni és felhasználni.

4. Adattovábbítás

Adatkezelő az Érintett személyes adatait harmadik személyek, szervezetek részére kizárólag az Érintett erre irányuló, kifejezett hozzájárulásával továbbíthatja.

6. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama minden önkéntes alapon történő adatkezelési tevékenység esetében
a cél megvalósulásáig és a személyes adatainak törléséig, vagy adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig és így személyes adatainak törléséig. Kötelező adatkezelés esetén a vonatkozó törvény vagy rendelet állapítja meg az adatkezelés időtartamát.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett az Adatvédelmi Szabályzatban, valamint az Érintett jogairól szóló Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti az Adatkezelő részéről történő tájékoztatás nyújtását, az adatok törlését, helyesbítését vagy zárolását, illetve az adatkezelés ellen tiltakozhat.

8. Kapcsolat

Adatkezelő elérhetősége: Piliscsabai Palánta Általános Iskola/Piliscsabai Iskolaalapító Egyesület
Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 5.
E-mail: titkarsag@palanta.hu Telefon: +36-26-374-457

Adatkezelő képviselői: Esztergomi Katalin igazgató; Dánfi Sándor elnök Adatkezelési tisztviselő: Mayer Ágnes szakmai vezető

A Palánta Általános Iskola, mint adatkezelő, ezúton ismerteti a tájékozódó kérdőívet kitöltő érdeklődőket, az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az Érintett/érdeklődők jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Fogalmak

Érintett/érdeklődő: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett/érdeklődő) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az Érintett/érdeklődőre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintett/érdeklődővel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

hozzájárulás: az Érintett/érdeklődő kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

tiltakozás: az Érintett/érdeklődő, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintett/érdeklődővel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Honlap: www.palanta.hu

Az Érintett/érdeklődő a tájékozódó kérdőív kitöltésével elfogadja az Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

3. A Palánta Általános Iskola adatai, elérhetősége

Név: Piliscsabai Palánta Általános Iskola

Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 5.

Igazgató neve: Esztergomi Katalin

OM azonosító szám: 032465

Elektronikus levélcím: j6696j6696

Telefonszám: +36 26 374 457

4. Kezelt adatok

4.1. A tájékozódó kérdőív során megadott adatok

A tájékozódó kérdőív kitöltése elektronikus úton vagy papír alapon történik, melynek során az Érintett/érdeklődő az adott űrlapon feltüntetett személyes adatait, valamint a kérdőívben feltett kérdésekre adott válaszokat köteles megadni a Palánta Általános Iskola részére.

4.2 Postai és elektronikus levélcímek felhasználása

A Palánta Általános Iskola az általa kezelt levélcímeket csak az intézmény által nyújtott programok küldésére és csak az Érintett/érdeklődővel történő kapcsolattartásra használja fel, azt harmadik személynek nem adja ki.

5. Adatkezelés célja

A Palánta Általános Iskola az Érintett/érdeklődő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az ismerkedés, beazonosítás, kapcsolattartás érdekében tárolja és kezeli.

A megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett/érdeklődő előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Palánta Általános Iskola az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintett/érdeklődőt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a tájékozódó kérdőív használóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett/érdeklődő kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a tájékozódó kérdőív kitöltése során közölt személyes adataik, a kérdőívben feltett kérdésekre adott válaszaik felhasználásra kerüljenek.

A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett/érdeklődő felel. Bármely Érintett/érdeklődő e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő tölti ki a tájékoztató kérdőívet. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett /érdeklődőt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

7. Érintett/érdeklődő jogai

7.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett/érdeklődő bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Palánta Általános Iskola által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Palánta Általános Iskola az Érintett/érdeklődő kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett/érdeklődő személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Palánta Általános Iskola a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Érintett/érdeklődő bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Palánta Általános Iskola munkatársához fordulhat a j6696j6696 megjelölt elérhetőségeken keresztül.

A Palánta Általános Iskola az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett/érdeklődő tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett/érdeklődő személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintett/érdeklődők körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7.2. Az adatok törléséhez, zárolásához, helyesbítéséhez való jog

Az Érintett/érdeklődő bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. A Palánta Általános Iskola a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók.

Az Érintett/érdeklődő kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Palánta Általános Iskola zárolja a személyes adatot, ha az Érintett/érdeklődő ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett/érdeklődő jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintett/érdeklődő, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett/érdeklődő jogos érdekét nem sérti.

Ha a Palánta Általános Iskola az Érintett/érdeklődő helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

7.3 Érintett/érdeklődő tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett/érdeklődő tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Palánta Általános Iskola a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7.4 Az Érintett/érdeklődő jogérvényesítési lehetőségei

Az Érintett/érdeklődő bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Palánta Általános Iskolától a személyi adatainak kezelésére vonatkozóan, az alábbi elérhetőségeken:

Levelezési cím: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 5.

Email: j6696j6696

Telefon: +36 26 374 457

Az Érintett/érdeklődő az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013 évi V. törvény) alapján

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy

Bíróság előtt érvényesítheti jogait. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

TÁJÉKOZTATÁS A VOLT PALÁNTÁS SZÜLŐK ELÉRHETŐSÉGEINEK ADATKEZELÉSÉRŐL

A Piliscsabai Palánta Általános Iskola és a Piliscsabai Iskolaalapító Egyesület (a továbbiakban: Adatkezelő), mint Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelése tárgyában az Érintettnek az alábbi tájékoztatást nyújtja:

1. A kezelt személyes adatok köre

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

2. Az adatkezelés jogalapja

2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve az érintett hozzájárulása. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.

3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a jogviszony ideje alatt a törvényes előírásoknak való megfelelés volt. A jogviszony megszűnését követően a volt Palántások lakcímét/e-mail címét az Érintettek beleegyezése esetén a közösségi információk eljuttatása és kérése, és a kapcsolattartás céljából kívánjuk őrizni és felhasználni.

4. Adattovábbítás

Adatkezelő az Érintett személyes adatait harmadik személyek, szervezetek részére kizárólag az Érintett erre irányuló, kifejezett hozzájárulásával továbbíthatja.

6. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama minden önkéntes alapon történő adatkezelési tevékenység esetében
a cél megvalósulásáig és a személyes adatainak törléséig, vagy adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig és így személyes adatainak törléséig. Kötelező adatkezelés esetén a vonatkozó törvény vagy rendelet állapítja meg az adatkezelés időtartamát.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett az Adatvédelmi Szabályzatban, valamint az Érintett jogairól szóló Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti az Adatkezelő részéről történő tájékoztatás nyújtását, az adatok törlését, helyesbítését vagy zárolását, illetve az adatkezelés ellen tiltakozhat.

8. Kapcsolat

Adatkezelő elérhetősége: Piliscsabai Palánta Általános Iskola/Piliscsabai Iskolaalapító Egyesület
Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 5.
E-mail: j6696j6696
Telefon: +36-26-374-457

Adatkezelő képviselői: Esztergomi Katalin igazgató; Dánfi Sándor elnök Adatkezelési tisztviselő: Mayer Ágnes szakmai vezető